Novel Compact Bandpass Filter Based on Folded Half Mode Substrate Integrated Waveguide Cavities
Ke Gong, Wei Hong, Jixin Chen, Hongjun Tang, Debin Hou, Yan Zhang
J Korean inst Electromagn Sci. 2010;10(3):179-182.     DOI: https://doi.org/10.5515/JKIEES.2010.10.3.179
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Design of compact dual‐passband LTCC filter exploiting stacked QMSIW and EMSIW
Xiangjun Zhang, Caoyuan Ma, Fei Wang
Electronics Letters.2015; 51(12): 912.     CrossRef
A Planar Bandpass Filter Implemented With a Hybrid Structure of Substrate Integrated Waveguide and Coplanar Waveguide
Peng Chu, Wei Hong, Linlin Dai, Hongjun Tang, Jixin Chen, Zhangcheng Hao, Xicheng Zhu, Ke Wu
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniqu.2014; 62(2): 266.     CrossRef
Compact dual‐passband LTCC filter exploiting eighth‐mode SIW and SIW hybrid with coplanar waveguide
Zhang Xiangjun, Ma Caoyuan, Cheng Deqiang
Electronics Letters.2014; 50(24): 1849.     CrossRef