J. Electromagn. Eng. Sci Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Muhammad S. Yahya 1 Jae-Yeun Yoon 1
Yier Yan 1 Kwang-Yeol Yoon 1
Chan-Woo Yang 1 Sang-Gil Yoon 1
Jong-Won Yang 1 Yeo Jun Yoon 1
Jung-Gil Yang 1 yong-soon Yoon 1
Kyoung-Hoon Yang 1 Young-Joong Yoon 6
Youn-goo Yang 1 Young-Keun Yoon 2
Guang Yang 1 Dae Hwan Yoon 1
Guolai Yang 1 Hoijin Yoon 3
Hoesung Yang 1 Hong-Sun Yoon 1
Hoongee Yang 2 Hyungoo Yoon 2
Jong-Ryul Yang 3 Hyunsoo Yoon 1
Junhyuk Yang 1 Ick-Jae Yoon 3
Seunggyu Yang 1 Ji Hwan Yoon 3
Shang-Te Yang 1 Joong Han Yoon 4
Woo-Yong Yang 1 Ki-Cheol Yoon 1
Yang Yang 1 Kichul Yoon 1
Youngoo Yang 1 Kyeonghee Yoon 1
Zhikang Yang 1 Minyoung Yoon 1
Yury S. Yaskin 1 Nanae Yoon 1
Byeong-Deok Yea 1 Sang-Woong Yoon 1
Jun-Ho Yeo 2 Se-Won Yoon 1
Tae-Dong Yeo 1 Seong Sik Yoon 5
You-Seok Yeoh 1 Seong-Sik Yoon 3
DongJin Yeom 1 Sung Joon Yoon 1
Kyung-Whan Yeom 2 Won-Sang Yoon 2
Insu Yeom 1 Yonghyun Yoon 1
Dong-Min Yeon 1 Young Joong Yoon 9
In-Su Yeum 1 Young-Chul Yoon 3
Dong Woo Yi 2 Young-Ho Yoon 1
Guk-Jin Yi 1 Sung-Jin You 1
Jae-Woong Yi 1 Young-Hwan You 1
Hwang-Bin Yim 1 Hanjong You 1
Oh Yisok 1 Sangwoon Youn 1
Yuya Yokota 1 Youngno Youn 1
In-Bok Yom 3 Young-Ki 1
Byung-Hwa Yoo 1 Jawad Yousaf 2
Chan-Sei Yoo 2 Chen Yu 1
Chang-Sik Yoo 1 Seung-Gab Yu 1
Hee-Yong Yoo 1 Yeon-Sik Yu 1
Ho-Sang Yoo 1 Yi Yu 1
Hyun-Seok Yoo 1 Jong-Won Yu 2
Hyung-Ha Yoo 1 Seulgi Yu 1
Jae-Sung Yoo 1 Taewoo Yu 1
Tae-Hoon Yoo 1 Du-Il Yun 2
Jeong-Un Yoo 1 Gi-Ho Yun 1
Junghwan Yoo 2 Jongwon Yun 2
Sungjun Yoo 2 Tae-Soon Yun 1
Youngkeun Yoo 1 Tae-Yeoul Yun 1
Jong-Gwan Yook 23 Dal-Jae Yun 1
Jong-Min Yook 1 Jisu Yun 1
Daekeun Yoon 1 Junsik Yun 1
Dong-Weon Yoon 1 Sang-Won Yun 14
Hoi-Jin Yoon 2 Yeojun Yun 2
Hyun-Goo Yoon 1 Young Yun 1
Jae-Ho Yoon 2

ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
#706 Totoo Valley, 217 Saechang-ro, Yongsan-gu, Seoul 04376, Korea
Tel: +82-2-337-9666    Fax: +82-2-6390-7550    E-mail: admin-jees@kiees.or.kr                

Copyright © 2024 by The Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science.

Developed in M2PI

Close layer
prev next